KOORDINÁTOR BOZP

povinnosti na stavbě

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti.

Přípravná fáze stavby:
• Předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout.
• Dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací.
• Poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP.

Realizace stavby:
• Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích.
• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP.
• Koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP.
• Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP.
• Sledovat provádění prací na staveništi z důvodu ověření, že jsou dodržovány požadavky na BOZP.
• Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště.
• Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby.

Zadavatel stavby:
• Určit potřebný počet koordinátorů BOZP a vymezit pravidla jejich vzájemné spolupráce.
• Předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
• Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.
• Zpracovat plán BOZP. Nejčastěji koordinátorem BOZP.

Dodavatel:
• Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP (pokud není ustanoven, pak zadavatele stavby) o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které jako zhotovitel se svými případnými podzhotoviteli zvolil.
• Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny.
• Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora.
• Zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat.
• Zúčastňovat se kontrolních dnů.
• Postupovat podle dohodnutých opatření.

KOORDINÁTOR BOZP

kdy určit koordinátora BOZP?

Základním problémem většiny stavebníků je neznalost, jak správně rozhodnout, že na jeho stavbě vznikla legislativní povinnost určit koordinátora BOZP. My Vám řekneme, zda ho potřebujete.

plán BOZP

Co je plán BOZP? Kdy je třeba jej zpracovat? Kdo zpracovává plán BOZP? Odpověď na tyto otázky naleznete v této části.

povinnosti na stavbě

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti

odborná způsobilost

Veškeré námi nabízené služby jsou prováděny pracovníky s odpovídající kvalifikací a praxí.