BOZP

BOZP, což znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci, je klíčovou oblastí pro každou firmu. Zabezpečení bezpečného pracovního prostředí a minimalizace rizik pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou nezbytné pro zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a pro úspěšný provoz podniku.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je v každé firmě klíčovým faktorem pro úspěšné podnikání. Důvodem je, že pracovníci jsou nejcennějším zdrojem společnosti a jejich zdraví a bezpečnost jsou základem produktivity a úspěchu firmy. Zapojení se do aktivit na ochranu zdraví a bezpečnosti práce má řadu výhod.

Především snižuje riziko pracovních úrazů a nemocí spojených s prací. Tím se nejen chrání zdraví zaměstnanců, ale také se snižuje počet pracovních dnů ztracených kvůli úrazům a nemocím. To přináší nákladové úspory firmě, zvýšení efektivity práce a zlepšení kvality výrobků a služeb. Kromě toho, dodržování bezpečnostních pravidel vytváří pozitivní pracovní klima a zvyšuje loajalitu a spokojenost zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří se cítí bezpečně a chráněni, jsou produktivnější a mají větší motivaci pracovat pro svou firmu. To může vést k nižší fluktuaci zaměstnanců a zlepšení obrazu firmy.

Bezpečnost práce také přispívá k plnění závazků vůči zákonným požadavkům. Firma, která dodržuje bezpečnostní předpisy a má zavedený systém řízení BOZP, je méně náchylná k pokutám a sankcím od úřadů. Závěrem lze tedy konstatovat, že zlepšení bezpečnosti práce má pro firmu mnoho výhod, včetně nižšího rizika pracovních úrazů a nemocí, nákladových úspor, zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců, splnění zákonných požadavků a zlepšení obrazu firmy.

Přehled základních povinností Vaší společnosti na úseku BOZP:

- Zpracovat tzv. provozně bezpečnostní dokumentaci BOZP – dle místních podmínek
- Aktualizovat dokumentaci BOZP – minimálně 1x ročně - Zajistit školení – řadoví i vedoucí zaměstnanci, řidiči referentských vozů, poskytování první pomoci, atd.
- Zpracovat analýzu rizik pracovní činnosti popř. prostředí, ve kterém se Vaši zaměstnanci pohybují
- Zajistit preventivní kontrolu BOZP na pracovišti – minimálně 1x ročně
- Vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP)
- Předcházet pracovním úrazům, v případě jejich vzniku je řešit
- Vybavit prostory lékárničkou první pomoci
- Zajistit realizaci základního bezpečnostního značení
- Provádět pravidelné revize vyhrazených technických zařízení (VTZ) - elektro, plyn, zdvihací zařízení
- Být nápomocný při kontrolách ze strany státního odborného dozoru – např. OIP
- a další dle místních podmínek

Dodavatelsky Vám zajistíme veškeré služby v této oblasti, vyplývající jako povinnost zaměstnavatele ze Zákoníku práce.

BOZP

dokumentace BOZP

Zákoník práce a další legislativa ukládá zaměstnavatelům vypracovat celou řadu různých dokumentů, které mají za cíl snížit pracovní rizika.

ŠKOLENÍ - PORADENSTVÍ

Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud hledáte odpověď na některou z otázek, zkuste nahlédnout do této sekce. V případě, že zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat e-mailem.